دریافت نمایندگی شرکت ایلدانگ کره جنوبی image عضویت شرکت سام آرین اکسیر در پارک علم و فناوری استان البرز

همکاری تجاری با شرکت بایوسفر (BIOSPHERE) کره جنوبی